ALGEMENE VOORWAARDEN


Algemene voorwaarden scholingsaanbieder Principium Zelfzorg

Regeling voor aan- en afmeldingen

Met het insturen van het inschrijfformulier heeft de afzender zich ingeschreven voor deelname aan de cursus. Na aanmelding is er een bedenktermijn van 14 dagen. Mocht men in deze dagen besluiten af te zien van deelname dan dient dit per mail kenbaar te worden gemaakt.

Bij afmelding tot 5 weken voor aanvang van de cursus worden €30 administratiekosten in rekening gebracht.

Bij afmelding binnen 5 weken voor aanvang van de cursus wordt het gehele cursusbedrag in rekening gebracht. Indien de afzender zelf voor een vervanger zorg draagt, worden alleen €30 administratiekosten in rekening gebracht. De inschrijving met de daarbij behorende voorwaarden en verplichtingen worden overgenomen door de vervanger.

Betaling

Twee maanden voor aanvang van de cursus wordt de factuur verstuurd waarop het verschuldigde bedrag voor deelname aan de cursus staat vermeld.

Betaling dient in één termijn te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, middels overboeking op een op de factuur vermelde rekening.
Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn wordt aan de desbetreffende persoon een herinneringsfactuur gestuurd. Indien aanmelding binnen 21 dagen voor aanvang van de cursus plaatsvindt geldt als uiterste betaaldatum 1 dag voor aanvang van de cursus.
Het niet betalen van het verschuldigde bedrag wil niet zeggen dat de scholingsactiviteit geannuleerd wordt. Zie: regeling voor aan- en afmelden

Annuleren van de cursus

Indien het aantal aanmeldingen naar het oordeel van Principium Zelfzorg onvoldoende is, wordt de cursus minimaal 14 dagen voor aanvangsdatum geannuleerd. Je wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. Het reeds betaalde bedrag voor deelname wordt bij het annuleren van de cursus gerestitueerd.
Bij ziekte of andere overmachtssituatie van de docenten of van de locatie, waardoor een cursusdag niet kan doorgaan, wordt u zo snel mogelijk per mail geïnformeerd of gebeld. Er wordt dan gekeken naar een andere datum waarop de cursusdag alsnog kan doorgaan.
In geval van annulering van de cursus kunt u Principium Zelfzorg niet aansprakelijk stellen voor de door u geleden schade door inkomstenderving, vervoerskosten, extra ingezet personeel etc.

Aansprakelijkheid Principium Zelfzorg

Indien Principium Zelfzorg aansprakelijk mocht zijn voor geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
Principium Zelfzorg is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Principium Zelfzorg is uitgegaan van door of namens de cursist verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
Indien Principium Zelfzorg aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Principium Zelfzorg beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order.
De aansprakelijkheid van Principium Zelfzorg is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

Principium Zelfzorg is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

Principium Zelfzorg is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Eigendomsrecht

Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door Principium Zelfzorg verstrekte en samengestelde onderwijsmateriaal (behoudens aanbevolen literatuur van in de handel zijnde boeken of artikelen) liggen bij Principium Zelfzorg. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Principium Zelfzorg.

Klachtenprocedure

Principium Zelfzorg vindt het belangrijk dat de cursisten tevreden zijn over haar aangeboden cursussen en de organisatie hiervan. Bent u als deelnemer van een cursus niet tevreden over een gevolgde cursus of over de organisatie, dan kunt u een klacht indienen. U kunt een klacht per telefoon of per e-mail indienen bij Principium Zelfzorg.
Per telefoon neemt u contact op met Karin Timmerman, eigenaar Principium Zelfzorg via 06 52364327.Als u uw klacht per e-mail wilt indienen dan kunt u een mail sturen naar karin@principiumzelfzorg.nl.

In beide gevallen worden de volgende gegevens van u gevraagd:
– Uw naam, adres en telefoonnummer.
– De titel en de datum van de cursus waar u een klacht over heeft.
– Beschrijving van de klacht.

Na het indienen van de klacht ontvangt u binnen een week na ontvangst van de klacht van Principium Zelfzorg een bevestiging van ontvangst van de klacht. Indien nodig wordt om nadere informatie gevraagd.
U wordt binnen vier weken na ontvangst van de klacht schriftelijk over de uitkomst van de klacht bericht. Indien het niet mogelijk is om binnen deze termijn met een inhoudelijk oordeel te over de klacht te komen, zal u schriftelijk worden bericht binnen welke termijn uikomst over de klacht zal worden gegeven.
Klachten en de wijze van afhandeling worden vertrouwelijk behandeld en geregistreerd door Principium Zelfzorg en voor de duur van drie jaar bewaard.

In geval de klacht niet naar tevredenheid van partijen kan worden opgelost is het mogelijk de klacht voor te leggen aan een onafhankelijke derde partij, te weten mevrouw F. De Vaere, organisatieadviseur Maes Development, bereikbaar via mailadres fdevaere@maesdevelopment.nl, waarbij het oordeel bindend is voor beide partijen.

Vertrouwelijkheid

Alle informatie die door deelnemers worden verstrekt worden vertrouwelijk behandeld door Principium Zelfzorg en de docenten, tenzij anders aangegeven. Principium Zelfzorg conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.

Copyright 2017 Principium Zelfzorg, Orteliusdreef 64, 2661 RM Bergschenhoek, KvK: 66447658